مشاوره تحصیلی هنر

مهم ترین عاملی که در موفقیت افراد نقش کلیدی دارد، برنامه ریزی و استفاده از تجربیات افراد متخصص در هر زمینه است.

مشاوره و برنامه ریزی از جمله راهکارهایی است که در تنظیم وقت و پیشرفت تحصیلی نقش بسیار موثری دارد. مشاور با ارائه منابع صحیص، برنامه ریزی دقیق و روش های بهبود مطالعه ، به دانش آموزان کمک می کند تا بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشند.

ضرورت مشاوره تحصیلی:

§         انتخاب رشته و راهنمای شغلی

§         بررسی افت تحصیلی

§         آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روش های بهبود حافظه

§         رفع اختلالات یادگیری

§         کاهش اضطراب

§         برنامه ریزی درسی

§         سرعت بخشیدن به فرایند مطالعه و تحصیل

§         نظارت بر عملکرد دانش آموز

هنرجویان می توانند هر دو هفته یکبار

از خدمات مشاوره فردی و یا گروهی

 

استفاده نمایند