زیر گروه های آزمون و ضرایب دروس مقطع کارشناسی کنکور هنر

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشد

زیر گروه

مقطع کارشناسی : *آموزش ارتباط تصویری، *ارتباط تصویری،تلویزیون و هنر های دیجیتالی، چاپ، صنایع دستی، *طراحی پارچه،طراحی و ساخت طلا و جواهر،*طراحی صحنه، * طراحی لباس، *عکاسی،  فرش، *کتابت و نگارگری، *مجسمه سازی، *نقاشی، هنر های تجسمی، هنر های صناعی.

۱

مقطع کاردانی : کاردانی  فرش دستباف، کاردانی گرافیک، کاردانی  گرافیک رایانه، کاردانی  هنر سفالگری، * کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی هنرهای سنتی،کاردانی عکاسی خبری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر ( ضریب ۴)، درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب ۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب 4)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)، خواص مواد( ضریب ۱)

مقطع کارشناسی : باستان شناسی، * طراحی صنعتی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنر اسلامی،مرمت بناهای تاریخی.

۲

مقطع کاردانی : کاردانی باستان شناسی، کاردانی  طراحی صنعتی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر ( ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب ۳)، ترسیم فنی (ضریب۲)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۴)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)، خواص مواد( ضریب ۱)

مقطع کارشناسی : مرمت آثار تاریخی ، موزه.

۳

مقطع کاردانی : کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی ، کاردانی موزه.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر ( ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب۲)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)، خواص مواد( ضریب ۱)

مقطع کارشناسی : * ادبیات نمایشی، *بازیگری ، سینما، کارگردانی تلویزیون، *نمایش عروسکی.

۴

مقطع کاردانی : کاردانی  انیمیشن، کاردانی هنرهای نمایشی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر ( ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب۱)، ترسیم فنی (ضریب۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)، خلاقیت نمایشی (ضریب4)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)، خواص مواد( ضریب ۱)

مقطع کارشناسی : *آهنگسازی، موسیقی نظامی، *نوازندگی موسیقی ایرانی، * نوازندگی موسیقی جهانی.

۵

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر ( ضریب ۳)، درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب ۱)، ترسیم فنی (ضریب۱)، خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب۱)، خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)، خلاقیت موسیقی (ضریب ۴)، خواص مواد( ضریب ۱(